सूचना तथा समाचार

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा ।।

विस्तृत  विवरणको लागी यहाँ साथै राखिएको पत्र हेर्नुहोला ।

दस्तावेज: 

MIS अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा ।।

विस्तृत  विवरणको लागी यहाँ साथै राखिएको पत्र हेर्नुहोला ।

दस्तावेज: 

MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

विस्तृत  विवरणकाे लागी यहाँ साथै राखिएकाे पत्र हेर्नुहोला ।

दस्तावेज: 

शिक्षककाे लागि करार सेवामा लिने सार्वजनिक सूचना ।

विस्तृत  विवरणकाे लागी यहाँ साथै राखिएकाे पत्र हेर्नुहालाे ।

दस्तावेज: 

बेरोजगारी फारम पुनः भर्ने सम्बन्धमा।

विस्तृत  विवरणकाे लागी यहाँ साथै राखिएकाे पत्र हेर्नुहालाे ।

दस्तावेज: 

Pages