योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

देवाही गोनाही नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन , २०७९

७९/८० 05/11/2023 - 14:47 PDF icon C.pdf

देवाही गोनाही नगरपालिका भौगोलिक क्षेत्रभित्र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७९

७९/८० 05/11/2023 - 14:45 PDF icon 6.pdf

देवाही गोनाही नगरपालिका स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन , २०७९

७९/८० 05/11/2023 - 14:41 PDF icon 5.pdf

देवाही गोनाही नगरपालिका अनुदान तथा आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धी कार्यविधि , २०७९

७९/८० 05/11/2023 - 14:33 PDF icon 4.pdf

देवाही गोनाही नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७९

७९/८० 05/11/2023 - 14:31 PDF icon 3.pdf

देवाही गोनाही नगरपालिका सङ्घ , संस्था दर्ता ऐन , २०७९

७९/८० 05/11/2023 - 14:29 PDF icon 2.pdf

देवाही गोनाही नगरपालिका विनियोजन ऐन , २०७९

७९/८० 05/11/2023 - 14:26 PDF icon A.pdf

देवाही गोनाही नगरपालिका सहकारी ऐन,२०७९

७९/८० 05/11/2023 - 14:17 PDF icon 1 law.pdf

Pages