स्थानिय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: