बोलपत्र स्वीकृतको आशयपत्र जारी गरिएको बारे सूचना।।