बेरुजु,पेश्की फर्छयौट तथा बरबुझारथ सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: